Algemene voorwaarden IKKI Coaching

  1. Algemeen

‘IKKI’, gevestigd in Alblasserdam, is opgericht door Ilse Karsdorp- de Wit en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65123573.  IKKI Coaching biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders (opvoedondersteuning) en individuele volwassenen.

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met IKKI Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  In het kennismakingsgesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

  1. Coachingsovereenkomst

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt de coachingsovereenkomst getekend door de gezaghebbende ouder(s) en IKKI, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. IKKI Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  1. Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies

IKKI Coaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach en yogadocente verwacht mag worden.  IKKI werkt in dienst van het kind en volgens de Rechten van het Kind, met daarbij de holistische levensvisie als houvast. Het coachingstraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en in overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is.  Een kindsessie duurt 30 -45 minuten, tenzij anders overeengekomen. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.  Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.

  1. Investering en betalingsvoorwaarden

De actuele tarieven voor kindercoaching staan vermeld op de website www.ikki-yoga.nl en zijn opgenomen in de coachingsovereenkomst of op te vragen bij IKKI. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.  Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

Bij afspraken op een andere locatie dan de Herikhof 11 in Alblasserdam worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,35 per kilometer vanaf Herikhof 11 in Alblasserdam tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.  De factuur wordt na de eerste sessie verstuurd met daarop de sessies uit het pakket. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken of contant te betalen.  Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is IKKI gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

  1. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.  Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur door ziekte gelden geen kosten.

  1. Vertrouwelijkheid en privacy

IKKI Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s).  Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).

  1. Aansprakelijkheid

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering, evenals voor de beslissingen die worden gemaakt door de ouder(s) met betrekking tot zichzelf en het kind.  De aansprakelijkheid van IKKI Coaching is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan IKKI Coaching in het kader van de coachingsovereenkomst.

  1. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met IKKI Coaching, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.  

  1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.ikki-yoga.nl.  Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met IKKI Coaching.

Activiteit Duur Kosten
Intakegesprek 1 uur € 75,-
Extra sessie 1 uur € 75,-
Reiskosten per km € 0,35

IKKI vindt het heel belangrijk dat sport, ontspanning, meditatie en coaching voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus kunnen er bij ons ook kinderen terecht vanuit Stichting Leergeld Drechtsteden. Stel dat je niet in aanmerking komt voor Stichting Leergeld Drechtsteden, dan oeken we samen naar een andere oplossing om het wel mogelijk te maken. 

Heb jij genoeg financiële middelen en zou je graag een kind willen sponsoren, neem dan ook contact op!